sâmbătă, 6 septembrie 2014

Drepturile copilului

Drepturile copilului, așa cum sunt ele enunțate în  Convenția asupra Drepturilor Copilului 1. Copilul are dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale.
 2. Copilul are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legături de atașament.
 3. Copilul care a fost separat de ambii părinți sau de unul dintre aceștia, printr-o măsura dispusă în condițiile legii are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu ambii părinți, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului.
 4. Copilul ai cărui părinți locuiesc în state diferite are dreptul de a întreține relații personale și contacte directe cu aceștia, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului.
 5. Copilul are dreptul de a primi o educație care sa îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale.
 6. Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge și de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept.
 7. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării și nu poate fi constrâns la o munca ce comporta un risc potențial sau care este susceptibila sa îi compromită educația ori sa îi dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.
 8. Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care sa permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială.
 9. Copilul are dreptul de a beneficia de asistență socială și de asigurări sociale, în funcție de resursele și de situația în care se află acesta și persoanele în întreținerea cărora se găsește.
 10. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante și substanțe psihotrope, așa cum sunt acestea definite de tratatele internaționale în materie.
 11. Copilul are dreptul la protecție împotriva oricărei forme de exploatare;
 12. Copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor
 13. Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și familiale. Este interzisă orice acțiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viața intimă, privată și familială.
 14. Copilul are dreptul la libertate de exprimare. Părinții sau după caz alți reprezentanți legali ai copilului, persoanele care au în plasament copii precum și persoanele care prin natura funcției promovează și asigura respectarea drepturilor copiilor au obligația de a le asigura informații, explicații și sfaturi în funcție de vârsta și gradul de înțelegere al acestora precum și de a le permite să-și exprime punctul de vedere, ideile și opiniile.
 15. Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-și exprima liber opinia sa asupra oricărei probleme care îl privește; În orice procedură judiciară sau administrativă care îl privește, copilul are dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. Cu toate acestea poate fi ascultat și copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani dacă autoritatea competentă apreciază că audierea lui este necesară pentru soluționarea cauzei.
 16. Copilul are dreptul la libertate de gândire, de conștiință și religie. Religia copilului care a împlinit 14 ani nu poate fi schimbată fără consimțământul acestuia; copilul care a împlinit vârsta de 16 ani are dreptul sa-și aleagă singur religia.
 17. Copilul are dreptul la libertate de asociere, în structuri formale și informale, precum și dreptul la libertatea de întrunire pașnică, în limitele prevăzute de lege.
 18. Copilul aparținând unei minorități etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viață culturală proprie, la declararea apartenenței sale religioase, la practicarea propriei sale religii, precum și dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alți membrii ai comunității din care face parte.
 19. Copilul are dreptul la respectarea personalității și individualității sale și nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante.
 20. Copilul are dreptul la odihnă și vacantă.
 21. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violentă, neglijentă, abuz sau rele-tratamente.
 22. Copilul are dreptul să crească alături de părinții săi. Copilul are dreptul sa fie crescut într-o atmosferă de afecțiune și de securitate materială și morală.
 23. Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea părinților săi sau care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora, are dreptul la protecție alternativă.
 24. Copilul are dreptul sa depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale; Copilul este informat asupra drepturilor sale precum și asupra modalităților de exercitare a acestora.
   DREPTURILE COPILULUI PE CATEGORII: DE PROTECȚIE-DE DEZVOLTARE-DE PARTICIPARE
 25. Drepturile de protecție:

  Copilul are dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale.

  Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de exploatare.

  Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și familiale.

  Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricaror forme de violență, neglijență, abuz sau rele tratamente.

  Copilul are dreptul la respectarea personalității și individualității sale și nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante.

  Copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale.


  Drepturi de dezvoltare:

  Copilul are dreptul de a primi o educație care să permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale.
  Copilul are dreptul să crească alaturi de părinții săi .

  Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge și de a beneficia de serviciile medicale necesare.

  Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială.
  Copilul are dreptul la odihnă și vacanță.

  Drepturile de participare:

  Copilul are dreptul la libertate de exprimare.

  Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-și exprima liber opinia asupra oricarei probleme care îl privește.

  Copilul are dreptul la libertate de gândire, de conștiință și religie.

  Copilul are dreptul la libertate de asociere, precum și dreptul la libertate de întrunire pașnică.

  Copilul aparținând unei minorități etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viață culturală proprie, la declararea apartenenței sale religioase, la practicarea propriei sale religii, precum și dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alți membrii ai comunității din care face parte.

  Copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale.  Autorităţi care vegheaza la respectarea  drepturilor copilului, fiecare cu
  propriile atribuţii:
  Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, constituită la nivel naţional în subordinea Ministerului Muncii: monitorizează respectarea Convenţiei şi Legii;
  Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului, constituite la nivel judeţean şi a municipiului Bucureşti: veghează la respectarea în judeţ şi în capitală a legislaţiei cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
  Serviciile publice de asistenţă socială, constituite la nivel local: veghează la respectarea în municipii şi oraşe a legislaţiei cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, vizitează copiii la domiciliu, urmăresc măsurile de prevenire şi combatere a consumului de alcool, droguri, a violenţei în familie, a comportamentului delincvent;
  Avocatul Copilului: este un adjunct al Avocatului Poporului şi primeşte petiţii în legătură cu drepturile şi libertăţile copiilor, veghind ca instituţiile administraţiei publice să le respecte;
  Instanţele judecătoreşti, care se regăsesc în toate municipiile şi în majoritatea oraşelor din România.


  TELEFONUL COPILULUI
  Orice încălcare a drepturilor copilului şi orice formă de abuz asupra sa poate fi anunţată telefonic la nr. 116.111. Aici, Asociaţia Telefonul Copilului vă informează despre drepturi, vă consiliază cu privire la problema semnalată şi vă îndrumă, dacă este cazul, la organele abilitate.

   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu